Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Gminnego Przedszkola im. ks. A. Fedorowicza w Izabelinie

Gminne Przedszkole im. ks. A. Fedorowicza w Izabelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Przedszkola im. ks. A. Fedorowicza w Izabelinie

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX mogą być niezgodne lub częściowo zgodne.
 • Niektóry wpisy mogą być zredagowany w sposób niedostępny.
 • Niektóre grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • Mapy
 • Treści opublikowane przed 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Aleksandra Dobroszkiewicz Dyrektor Przedszkola

E-mail: przedszkole@izabelin.pl

Telefon: 22 722 60 31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej organowi nadzorującemu.

Organ nadzorujący:  Wójt Gminy Izabelin – Dorota Zmarzlak

Adres: ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

E-mail:  sekretariat@izabelin.pl

Telefon: 22 722 89 30

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Główne wejście do budynku Gminne Przedszkole im. ks. A. Fedorowicza w Izabelinie znajduje się od strony ul. Kościuszki.
 • Budynek od strony głównego przedszkola nie jest ogrodzony. Pozostała część budynku jest ogrodzona.
 • Główne wejście nie posiada schodów.
 • W budynku nie ma windy.
 • Całe przedszkole znajduje się na poziomie parteru.
 • W odległości 5-10 m od przedszkola znajduje się parking, bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Korytarze w budynkach umożliwiają swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 • W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Dostęp z psem towarzyszącym: tylko na smyczy, tylko po korytarzach i do kancelarii (zakaz wstępu z psem do sal i szatni).
 • Brak pętli indukcyjnej.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (ani online ani na żywo).
 • Dostępność dla wszystkich: Należy skorzystać z domofonu chcąc dostać się do przedszkola. Brak oznaczeń w brajlu.
 • Dostępność dla posiadaczy karty wejściowej do przedszkola: drzwi można otworzyć przy pomocy karty wejściowej (należy ją przyłożyć do czytnika po lewej stronie drzwi). Brak oznaczeń w brajlu.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Przełącznik rozmiaru tekstu
 • Przełącznik wysokiego kontrastu
 • Przełącznik na wersję tekstową strony (bez obsługi CSS – kaskadowych arkuszy stylów)
 • Przełącznik na wersję czarno-białą
 • Przełącznik na jasne tło
 • Przełącznik do podkreślania linków
 • Font ułatwiający czytanie
 • Mapa strony
 • Nawigacja za pomocą klawiatury

Inne informacje i oświadczenia

Gminne Przedszkole im. ks. A. Fedorowicza w Izabelinie pracuje nad dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w jak największej mierze oraz likwidacją aktualnych elementów niedostępnych.

Skip to content