Karta RODZINA 3+ i 4+

Karta RODZINA 3+ i 4+
rodzina na tle zachodzącego słońca

PROCEDURA KORZYSTANIA Z USŁUG GMINNEGO PRZEDSZKOLA W IZABELINIE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY IZABELIN

Podstawa prawna:

·       Uchwała NR XXIV/204/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia  programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

§ 1

Procedura dotyczy rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Izabelin.

§ 2

Procedura obejmuje umożliwienie dzieciom korzystanie ze świadczeń Gminnego Przedszkola w Izabelinie wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (wykluczając wyżywienie), mających charakter usług opiekuńczo – bytowych poprzez zastosowanie zniżki:

a) 25% w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci;

b) 30% w przypadku rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.

§ 3

W celu uzyskania zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 13:00 rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest skierować pisemny wniosek (załącznik nr 1) do dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie do ostatniego dnia miesiąca, w którym została wydana Karta RODZINA 3+ lub Karta RODZINA 4+. Zniżka obowiązywać będzie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Wnioski należy składać w kancelarii Gminnego Przedszkola w Izabelinie.

§ 4

Do wniosku rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest załączyć kserokopię Karty RODZINA 3+ lub Karty RODZINA 4+ wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie oraz okazać oryginał karty do wglądu dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie.

§ 5

Przyznana na podstawie paragrafów 2 i 3 zniżka obejmuje każde dziecko uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Izabelinie.

§ 6

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola o każdej zmianie dotyczącej Karty RODZINA 3+ lub Karty RODZINA 4+.

§ 7

Procedura wchodzi w życie z dniem 08 kwietnia 2013r.

Załącznik nr 1

Skip to content