ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 9/2012

ZARZĄDZENIE  DYREKTORA NR 9/2012

Zarządzenie dyrektora

Znak sprawy: GPwI.0050.9.2012  
ZARZĄDZENIE  DYREKTORA NR 9/2012
  Gminnego Przedszkola w Izabelinie
z dnia 30.10.2012r.
W sprawie wprowadzenia Regulaminu elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie
Podstawa prawna:
·  Art. 39 ust. 1 Ustawy z 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572)
§ 1
Z dniem 30 października 2012r. wprowadza się „Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Regulamin określa sposób i tryb rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (wejścia i wyjścia).
§ 3
Zobowiązuje się wszystkich rodziców/opiekunów do zapoznania się z regulaminem oraz do odbioru karty, podpisując jednocześnie stosowne oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Nieobecność dziecka w przedszkolu należy nadal zgłaszać telefonicznie lub osobiście.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2012r.
                                                                                   Beata Podgajna
                                                                                  Dyrektor Gminnego Przedszkola
                                                                                  w Izabelinie

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora nr 9/2012 z dnia 30 października 2012r.

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA
W GMINNYM PRZEDSZKOLU W IZABELINIE
 
 
§ 1
KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 
1. Dla każdego dziecka przeznaczona jest karta oznaczona indywidualnym kodem.
2. Karta nie jest imienna - posiada kod identyfikacyjny.
3. Karta jest własnością Gminnego Przedszkola w Izabelinie. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
4. Do każdej karty przypisany jest kod PIN, który rodzic/opiekun otrzymuje przy odbiorze karty.
5. Rodzic/opiekun otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz karty. Zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola.
6. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Gminnego Przedszkola w Izabelinie, rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowej karty.
7. Fakt utraty karty zgłaszany jest do dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie oraz do wychowawców grup.
§ 2
DODATKOWE KARTY DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 
1. Rodzic/opiekun prawny ma możliwość wykupienia dodatkowych kart na własność.
2. Karty mogą zostać zakupione wyłącznie dla osób wskazanych w „Oświadczeniu o odbiorze dziecka z przedszkola” i nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym.
3. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.
§ 3
EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 
1. Czytnik do ewidencji wejść umieszczony jest w pomieszczeniu oddzielającym wnętrze budynku od wejścia (przedsionku), po lewej stronie drzwi.
2. Czytnik do ewidencji wyjść umieszczony jest przy drzwiach wyjściowych, z prawej strony.
3. Przyłożenie karty do czytnika powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola.
4. Po odebraniu dziecka od wychowawcy rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika.
5. Zbliżenie karty do czytnika nie powoduje otwarcia drzwi wejściowych. Drzwi w dalszym ciągu otwieramy za pomocą domofonu.
6. W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę do klawiatury czytnika, nie dłużej niż na dwie sekundy.
7. Potwierdzenie odczytania godziny zostanie oznaczone pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
8. W przypadku niezarejestrowania godziny odbioru dziecka, odpłatność naliczana będzie do godziny 17:30.
9. W razie braku lub utraty karty rodzic/opiekun ma możliwość rejestracji czasu przyjścia i odbioru dziecka za pomocą przydzielonego kodu PIN. W tym celu należy wpisać otrzymane przy odbiorze karty dane w sekwencji: numer identyfikacyjny (NrID), OK., kod PIN, OK.
10. Każde nie zarejestrowanie karty mimo obecności dziecka w przedszkolu powinno być zgłoszone do nauczycielki lub w kancelarii przedszkola.
11. Brak zgłoszenia wymienionego w pkt. 10 skutkuje naliczeniem odpłatności do godziny 17:30.
§ 4
SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 
1. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu obowiązuje w godzinach 13:00 – 17:30 i ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz rzeczywistej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Płatności naliczane są z góry na podstawie zadeklarowanych przez rodzica/opiekuna dziennych godzin pobytu dziecka w przedszkolu w Umowie w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin, zwanej dalej „umową”.
3. Od sumy zadeklarowanych godzin w kolejnym miesiącu odliczane są nieobecności dziecka lub doliczane godziny przekroczone z miesiąca poprzedniego.
4. Odpłatność za godziny pobytu dziecka w przedszkolu naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę.
5. Odpłatność za wyżywienie liczona jest na podstawie zadeklarowanej w umowie ilości posiłków i nie podlega zmniejszeniu o niezjedzony posiłek.
6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie zmniejszona jest o zadeklarowaną stawkę za posiłki.
 
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Regulamin został uzgodniony i zaakceptowany przez Radę Rodziców Gminnego Przedszkola w Izabelinie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2012r.
 
                                                                                   Beata Podgajna
                                                                                  Dyrektor Gminnego Przedszkola
                                                                                  w IzabelinieSkip to content