Rozkład dnia

Godziny         
Czynności
07:00-8:00
– schodzenie się dzieci
– zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
– zabawy indywidualne i grupowe
– rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci
– praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi
08:00-8:20
– swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
08:20-8:30
– ćwiczenia gimnastyczne (aerobowe)
– ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę i koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchowo – kinestetyczną)
– utrwalanie poznanych piosenek, wierszyków, również w języku angielskim
– rozmowy utrwalające ustalone z dziećmi normy zachowania w grupie i w przedszkolu
08:30-9:00
PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA, ŚNIADANIE
09:00-9:10
– zabawy ruchowe ze śpiewem
– ćwiczenia gimnastyczne
09:10-9:45
– zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, plastycznej, kulturowo – estetycznej i zdrowotnej – realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju
– rozwijanie umiejętności społecznych
– kształtowanie poczucia przynależności społecznej i postawy patriotycznej
– zajęcia z języka angielskiego
09:45-10:25
– swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
– gry i zabawy ruchowe i językowe wynikające z inicjatywy dzieci lub nauczyciela
10:25-11:30
– spacery
– wycieczki
– zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
11:30-12:10
PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, OBIAD
12:10-14:00
– odpoczynek w grupach młodszych (do godz. 14:00)
– poobiedni odpoczynek w grupach starszych (do godz. 12:30)
– słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
– relaksacja przy muzyce (kołysanki, muzyka poważna)
12:30-13:00
– ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie, majsterkowanie
– zabawy i gry językowe
– zabawy  rozwijające sferę poznawczą dzieci (kreatywność, logiczne myślenie, wyobraźnia)
13:00-14:30
– zabawy swobodne
– zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, korektywa, logopedia, terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem,
– praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi
– rozwijanie zdolności twórczych
– wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci
– organizacja gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowanie otaczającym światem i ekologią,
– zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia dzieci
– zajęcia z języka angielskiego
14:30-15:00
PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU, PODWIECZOREK
15:00-17:30
– zabawy swobodne
– zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, korektywa, logopedia, terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem,
– praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi
– rozwijanie zdolności twórczych
– wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci
– organizacja gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowanie otaczającym światem i ekologią,
– zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia dzieci
– prace porządkowe w sali
– kontakty indywidualne z rodzicami
– zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym
07:00-13:00
Zajęcia z psychologiem, terapeutą pedagogicznym oraz logopedą
13:00-17:00
Zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej oraz  psychologiem, terapeutą pedagogicznym i logopedą
Skip to content