Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie, ul. T. Kościuszki 17, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

 1. Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Przedszkola i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 3. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiadają Państwo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
 10. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Przedszkolu im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie jest Paweł Maliszewski tel: 606-191-915, (iod@perfectinfo.pl). Dyrektor Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie przy ul.T. Kościuszki 17, informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.
 11. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.