Dyrektor Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie Ogłasza nabór na wolne stanowisko w Gminnym Przedszkolu im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie Ul.T.Kościuszki 17,05-080 Izabelin

nauczyciel wspomagający

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • wsparcie dziecka w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • realizacja czynności opiekuńczych,
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
 • informowanie nauczycieli o postępach i trudnościach dziecka w toku zajęć, pomoc nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych,
 • udział w pracach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, opracowaniu i modyfikacji IPET,
 • współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, pomoc w dostosowaniu wymagań do potrzeb dziecka, przygotowanie materiałów i pomocy do zajęć,
 • udział w spotkaniach z rodzicami, informowanie ich o postępach dziecka, instruktaż do pracy w domu,
 • podejmowanie działań, których celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeń zachowania,
 • wspólnie z wychowawcami oraz specjalistami prowadzenie zajęć wychowawczych,
 • prowadzenie terapii indywidualnej,
 • wspólnie z wychowami oraz specjalistami realizacja zintegrowanych działań i zająć określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie – kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej;
 • umiejętność pracy z dziećmi;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Odpowiedzialność, komunikatywność, empatia, systematyczność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany życiorys(CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 17, 05 – 080 Izabelin, tel.: tel./fax 22 7226031, tel. kom. 500 227 208.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.
 • Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”

do pobrania: klauzula informacyjna do rekrutacji (pdf)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście w sekretariacie przedszkola od godziny 08:00 do godziny 16:00  lub za pośrednictwem poczty  na adres:

Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie Ul.T. Kościuszki 17 05-080 Izabelin

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.