Podsumowanie ankiety

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną i koniecznością przejścia placówki w tryb zdalnego nauczania, dzieci przedszkolne, ich rodzice oraz grono pedagogiczne Gminnego Przedszkola im. Ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie musieli się zmierzyć z nowymi wyzwaniami. W celu ewaluacji podjętych działań i ulepszenia pracy zdalnej w przyszłości przeprowadzono ankietę na temat zdalnego nauczania. Link do anonimowej ankiety został rozesłany do rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola drogą mailową. Mail z prośbą o wypełnienie ankiety wysłano na adresy z listy mailingowej, na które są rozsyłane rozliczenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu - co miało zagwarantować dotarcie do rodziców każdego dziecka uczęszczającego do placówki. Ankieta online została wypełniona przez 46 osób. Jej wyniki prezentowane są poniżej:

Liczba dzieci w domu objętych zdalnym nauczaniem przekraczająca dwoje to niespełna 10%; u 45,7 % rodziców zdalnym nauczaniem objęte było jedno dziecko, zaś u 43,5 % – dwoje.

Prawie 7% rodziców przyznała, że nie wykonuje z dzieckiem zadań udostępnianych przez Przedszkole.  Niecałe 22 % ankietowanych natomiast zadeklarowało, że na naukę zdalną z przedszkolakiem poświęca więcej niż 2 godziny dziennie. Największą grupę (ok. 30 %) stanowili rodzice pracujący z dzieckiem od 1 do 2 godzin dziennie oraz poświęcających na wykonywanie zadań z  przedszkolakiem 1 godzinę każdego dnia (ok.28%). Poniżej godziny na naukę zdalną przeznaczało ok. 13% ankietowanych.

Ponad 41% ankietowanych rodziców zadeklarowało codzienne pobieranie materiałów zamieszczanych na Dysku Przedszkola, zaś  niemal 22% rodziców przyznało, że nigdy nie pobierali materiałów udostępnianych na Dysku, przy czym niektórzy wyrażali zdziwienie, że takie są dostępne. Biorąc pod uwagę fakt, że o formie zdalnego nauczania rodzice byli powiadamiani na kilka sposobów (informacja na stronie internetowej przedszkola, mail od Dyrektora placówki, maile od wychowawców, przedstawicieli rodziców oraz specjalistów pracujących z dziećmi) oraz używanie zweryfikowanych uprzednio przez sekretariat adresów poczty elektronicznej, trudno będzie znaleźć przyczynę po stronie placówki. Niemniej należy prosić  rodziców o zbadanie we własnym zakresie przyczyn i podzielenie się wnioskami z placówką, co mogłoby pomóc w przyszłości wyeliminować problem. Ponad 21% ankietowanych  odpowiedziało, że pobiera materiały z dysku kilka razy w tygodniu, zaś ok. 15% respondentów – rzadko, sporadycznie.

Na pytanie o to, czy liczba zadań do wykonania  przez dziecko jest odpowiednia, aż  67,4% rodziców odpowiedziało, że jest ona wystarczająca. Ponadto 13% ankietowanych uznało, że ilość materiałów jest zbyt duża dla ich dziecka, natomiast 19,6% stwierdziło, że jest ona zbyt mała.

Przeważająca część ankietowanych (80,4 %) uznała pakiety zadań przygotowywane przez Przedszkole za atrakcyjne i ciekawe, natomiast odmienne zdanie wyraziło 19,6% rodziców.

Jednym  z najbardziej interesujących nas jako placówkę pytaniem było to dotyczące zaangażowania dziecka w naukę zdalną. Tutaj odpowiedzi rozłożyły się niemal pół na pół; 52,2 % uważa, że ich dziecko chętnie pracowało w trybie zdalnego nauczania, natomiast 47,8% ankietowanych oceniło chęć swego dziecka do nauki zdalnej w  przeciwny sposób. Trudno stwierdzić, które zadania najbardziej podobały się dzieciom (poza pracami plastycznymi), ponieważ rodzice wymieniali tutaj bardzo zróżnicowane typy zadań (m.in. rebusy, zagadki, quizy, zadania matematyczne, oglądanie filmów edukacyjnych, gry itd.). Odpowiedzi na to pytanie pokazują jednak, jak bardzo różnorodne materiały były opracowywane przez nauczycielki i specjalistów.

Jedno z pytań ankiety dotyczyło tego, czy rodzicom  udawało się przerobić z dzieckiem każdego dnia cały pakiet zadań. Twierdzącej odpowiedzi udzieliło na nie  nieco ponad 30% ankietowanych. Aż 47,8% rodziców odpowiedziało, że nie udaje im się każdego dnia wykonać  z dzieckiem ćwiczeń udostępnionych na ten dzień. Pozostali sygnalizowali w odpowiedziach, że nie udaje im się wykonać wszystkich zadań  (m.in. z uwagi na nastrój dziecka,  pracę zawodową , zmęczenie).

Na pytanie o korzystanie z materiałów zamieszczonych na Dysku, stronie internetowej Przedszkola lub przesyłanych przez specjalistów (logopedę, psychologa, terapeutę SI), blisko 70% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Z uwagi na anonimowość ankiety nie można jednak stwierdzić, czy w tej grupie znajdują się wyłącznie rodzice dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Korzystanie z materiałów zamieszczanych przez specjalistów wskazuje jednak na odpowiedzialne i pełne zaangażowania podejście rodziców do wychowania.

  1. Szczególnie istotnymi dla kadry pedagogicznej przedszkola były pytania dotyczące trudności napotykanych przez rodziców w toku nauki zdalnej. Aż  67,4% zadeklarowało, że doświadcza takowych. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się:

– brak drukarki lub możliwości drukowania w kolorze

– brak czasu na naukę z dziećmi lub czasu na naukę o optymalnej dla przedszkolaków porze

– brak zdolności i predyspozycji osobowościowych do pracy z dziećmi

– brak materiałów potrzebnych do wykonywania niektórych prac

– niechęć dziecka lub niska motywacja do pracy zdalnej

-brak codziennego kontaktu dziecka z nauczycielkami w formie online.

Ankieta miała również na celu zebranie uwag i pomysłów rodziców dotyczących zdalnego nauczania w Przedszkolu, które mogłyby pomóc nam ulepszyć współpracę. Rodzice proponowali często:

– zajęcia zdalne przez Internet, aby podtrzymać kontakt z nauczycielkami i grupą

– by materiały do rozwiązywania miały przynajmniej w części formę online, ponieważ codziennie drukowanie stanowi trudność i koszty

– przygotowywanie materiałów , które nie wymagają drukowania w kolorze

zróżnicowanie trudności materiałów

– materiały w formie wymagającej minimalnego zaangażowania rodziców przy wykonywaniu przez dziecko zadań.

W wielu ankietach pojawiło się również bardzo dużo ciepłych słów, pozytywnych opinii i pochwał dla Przedszkola i pracowników (zdarzały się także podziękowania imienne), niejednokrotnie rodzice dziękowali nauczycielkom za ich zaangażowanie i pracę. Niewątpliwie takie głosy były potrzebne, ponieważ sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy była trudna i stresująca również dla grona pedagogicznego. Wymagała wyszukiwania nowych, atrakcyjnych metod oraz sposobów dotarcia do dziecka i jego rodziców, często porzucenia sprawdzonych rozwiązań i testowania zupełnie nowych. Wszelkie uwagi przekazane przez rodziców są niezmiernie cenne, ponieważ pozwalają lepiej poznać realia pracy zdalnej naszych przedszkolaków, oczekiwania rodziców oraz uniknąć w przyszłości błędów i udoskonalić naszą pracę.
przygotowała: Aleksandra Tracz
Kategorie: Aktualności

Skip to content