Gminne Przedszkole w Izabelinie w sierpniu 2016 roku otrzymało Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ). Certyfikat jest wynikiem pięcioletnich działań dyrektora placówki, koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia, nauczycieli, pracowników oraz współpracujących ze środowiskiem przedszkolnym rodziców na rzecz promocji zdrowia. Czym różnią się działania naszej placówki i innych ok 3300 szkół i przedszkoli należących do sieci SzPZ od przedszkoli, które do sieci nie należą?

Realizując  program SzPZ bierzemy udział w najdłużej trwających, skoordynowanych, długofalowych, systemowych i dobrowolnych działaniach na rzecz zdrowia. Czy rzeczywiście program ma długoletnią historię? Tak, sięga ona roku 1989. Wtedy to po raz pierwszy w Europie opisano założenia Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ) w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia. W 1992 roku natomiast utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Wtedy też w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech wdrożono projekt pilotażowy, który przyniósł zadowalające efekty. Dziś do sieci należy 45 krajów.

Co jest podstawą koncepcji SzPZ? U podstaw koncepcji  leżą założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

·         dbamy o zdrowie tam, gdzie przebywamy na co dzień, gdzie żyjemy, pracujemy, wypoczywamy, bawimy się;

·         podejmujemy dwojakie działania:

– działania indywidualne starając się, aby nasz styl życia był prozdrowotny,

– działania wspólne społeczności, tworząc sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

·         skuteczność działań w bardzo dużym stopniu zależy od uczestnictwa, zaangażowania jak największej liczby członków danej społeczności; niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, dzieci i współpraca z rodzicami dzieci. Wiąże się to z kolejnym postulatem, że programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”.

Jakie są standardy SzPZ? Są 4 standardy, które w Poradniku SzPZ zostały sformułowane następująco:

1.       „Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2.       Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3.       Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4.       Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami”.

Działania na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia nauczycieli i innych pracowników szkoły (administracji, obsługi, stołówki szkolnej) są nowym elementem wprowadzonym do koncepcji SzPZ. Dotychczas szkoły koncentrowały się na zdrowiu uczniów. Wyniki licznych badań poszerzyły to spojrzenie. Wykazały bowiem, że zdrowie i dobre samopoczucie pracowników szkoły, a zwłaszcza nauczycieli, jest obok ich kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych jednym z podstawowych czynników wpływających na realizację zadań szkoły oraz efekty uczenia się dzieci i ich samopoczucie. Wyniki te potwierdza wiele krajów. Podkreślono także efekty ekonomiczne i społeczne działań na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników placówek, np. zmniejszenie absencji chorobowej, większa wydajność, zwiększenie satysfakcji z pracy.

Czym kierujemy się podejmując wspólne działania w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności przedszkola? Dlaczego wybieramy te, a nie inne?

Każda placówka realizująca program SzPZ na początku działań dokonuje tzw. diagnozy stanu wyjściowego, aby zobaczyć, w którym miejscu jest. Wynika to z koncepcji promocji zdrowia, która zakłada, że ludzie sami identyfikują swoje problemy zdrowotne, uświadamiają sobie potrzebę ich rozwiązania i podejmują działania w tym kierunku. Efektem naszej diagnozy wykonanej w lutym 2012 roku, za pomocą ankiet, wywiadów, obserwacji, była lista problemów wymagających rozwiązania. Wybraliśmy trzy problemy priorytetowe, które sformułowaliśmy następująco:

1.       Nieprawidłowe nawyki żywieniowe dzieci.

2.       Mała aktywność fizyczna dzieci w przedszkolu i w domu.

3.       Mała odporność emocjonalna i trudności w budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych.

Do dnia dzisiejszego, tworząc plan działań na każdy kolejny rok szkolny, staramy się zawrzeć w nim takie działania, które będą prowadziły do rozwiązania powyższych problemów. Niektóre z nich znalazły trwałe miejsce w naszym planie działań. Są to tygodnie tematyczne na temat zdrowia, Olimpiada Przedszkolaka, Bieg przełajowy, Program Przyjaciele Zippiego i inne. Na koniec każdego roku dokonujemy ewaluacji działań, by sprawdzić ich skuteczność. Wyniki ewaluacji pokazują, że nasze działania wpływają pozytywnie na postawy zdrowotne dzieci.

Na podstawie rozmów i dyskusji, obserwacji oraz analizy dokumentów wyłoniliśmy nowy problem „Trudności w rozwiązywaniu przez dziecko sytuacji zagrażających bezpieczeństwu jego lub innych”. W rozwiązanie tego problemu pragniemy zaangażować się w roku szkolnym 2016/2017.

Skip to content